Vägnamn och adresser

Kommunen har ett övergripande ansvar när det gäller vägnamn och adresser. I vissa fall är även byar och enskilda fastighetsägare ansvariga.

Bygg- och miljönämnden ansvarar för att namn och adresser sätts på byggnader och fastigheter där någon form av verksamhet bedrivs. I första hand gäller det bostadshus, industrier och allmänna byggnader. Även fritidshus ska enligt lagen ha en fastställd adress.

Adress

För de centrala delarna av Åtvidaberg, Grebo, Björsäter och Falerum består adressen av vägnamn och nummer. För övriga byar och områden består adressen av traktnamn, gårdsnamn och nummer. Som ett tillägg kan ett så kallat populärnamn infogas.

Namnsättning

Bygg- och miljönämnden beslutar om namnsättning av gator, vägar och allmänna platser.

Numrering

Nummer anges i stigande ordning för fastigheterna längs en gata. Infarten till respektive fastighet och fastighetens placering är avgörande vid bestämning av nummer. Numrering görs med jämna nummer på ena sidan och udda nummer på andra sidan gatan.

Skyltning

Fastighetsägaren ansvarar för att adressens nummer skyltas upp på byggnadens fasad, väl synligt från väg. Om huset inte är synligt från väg kan en anvisning sättas upp vid infarten. Postlådeägaren ansvarar för att adressen (vägnamn och nummer) finns tydligt markerat på postlådan.

Lägenhetsnumrering

Det finns ett nationellt register över Sveriges alla bostadslägenheter.
Läs mer om lägenhetsregistret på Lantmäteriets webbplats.

Publicerad av: Ellen Rudholm   
Senast ändrad: 2018-01-17

Kontakt

Pia Hjertström 
Bygglovhandläggare
0120-831 61
bygglovskontoret@atvidaberg.se

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se