Detaljplaneprocessen

Den 1 januari 2015 ändrades reglerna för hur en detaljplan ska tas fram. De planer som påbörjats efter årsskiftet kan framföras med tre olika förfaranden. En plan som stämmer överens med översiktsplanen, inte medför en betydande miljöpåverkan och saknar ett stort allmänt intresse tas fram enligt standardförfarandet, i annat fall används ett utökat förfarande. Om planen godkänns redan i ett första samrådsskede är det möjligt att tillämpa ett begränsat förfarande.

För planer som påbörjats innan årsskiftet gäller fortfarande för den gamla planprocessen med enkelt respektive normalt planförfarande. Enkelt planförfarande är att likställa med standardförfarandet och normalt planförfarande är ungefär detsamma som utökat förfarande. Oavsett planförfarande finns ett antal obligatoriska moment som ska ingå i planprocessen och dessa beskrivs närmare nedan.Planbesked

Planprocessen inleds med att planbesked lämnas. Planbeskedet föranleds av en ansökan från den som vill göra en åtgärd som inte överensstämmer med gällande detaljplan. Kommunen har fyra månader på sig att besluta om planbesked. Ett positivt planbesked innebär att ett planarbete kommer att inledas dock är det ingen garanti för att planen kommer att antas – detta avgörs först när hela planprocessen är avklarad. För att planarbetet ska påbörjas krävs ett beslut i kommunstyrelsen.

Samråd

När ett planförslag har upprättats är det dags för planerings- och ekonomiutskottet att besluta om samråd. Samrådet är ett första tillfälle för berörda sakägare att ta del av planförslaget och lämna synpunkter på det. Sakägare kan vara grannar, hyresgäster, organisationer, myndigheter och allmänheten. Om planen framförs med ett utökat förfarande ska samrådet även kungöras i dagspress och på kommunens anslagstavla.

Granskning

Synpunkterna från samrådet sammanställs i en samrådsredogörelse och planförslaget omarbetas innan utskottet beslutar om granskning. Granskningen är ett tillfälle att ta del av planförslaget, samrådsredogörelsen och de eventuella ändringar som gjorts. Kommunen ska informera om granskningen och hålla planhandlingarna tillgängliga för den som vill se dem. Synpunkter på planförslaget kan lämnas inom granskningstiden som är minst två veckor vid standardförfarandet och minst tre veckor vid ett utökat förfarande.

Antagande och laga kraft

Efter granskningstidens utgång sammanställs inkomna synpunkter i ett granskningsutlåtande. Om inga större förändringar krävs kan planen antas i kommunfullmäktige (utökat förfarande) eller i kommunstyrelsen (standardförfarande). Efter tre veckor vinner planen laga kraft och blir då en juridisk handling, förutsatt att beslutet inte överklagas.


Publicerad av: Martin Trpkovski   
Senast ändrad: 2018-03-01

Kontakt

Mari Solbrekken
Planarkitekt
0120-833 80
mari.solbrekken@atvidaberg.se

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se