Detaljplan

Utsnitt ur: Detaljplan för Stortorget (2002)

Vad är en detaljplan?

En detaljplan är en handling som i detalj bestämmer vad mark- och vattenområden får användas till. Detaljplanens uppgift är att se till att mark- och vattenområden används till det som de är bäst lämpade för. Lämpligheten bedöms med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov.

Kommunen har mandat att reglera vilken markanvändning som ska vara tillåten var i kommunen. I detaljplanen reserveras mark för utpekad användning fram till dess att planen utgår, ändras eller upphävs. En detaljplan kan reglera enstaka fastigheter eller hela stadsdelar. I planen bestäms exempelvis var det får och inte får finnas bebyggelse och vilken typ av verksamhet som är lämplig. Detaljplanen är juridiskt bindande och ligger till grund för bygglov och verksamhetstillstånd.

Hur det ska gå till när en detaljplan upprättas regleras i plan- och bygglagen (2010:900). Vid framtagandet av en plan ska allmänna och enskilda intressen vägas mot varandra. Kommunens uppgift att ta fram ett bra beslutsunderlag, ge berörda möjlighet till insyn och påverkan och att förankra förslaget politiskt. Läs mer om detaljplaneprocessen här.

I Åtvidabergs kommun gäller en mängd detaljplaner från olika tidsperioder,
se gällande planer här. Samtidigt sker ett ständigt arbete med att uppdatera befintliga och upprätta nya planer, se aktuella planer här.

Publicerad av: Martin Trpkovski   
Senast ändrad: 2018-03-01

Kontakt

Mari Solbrekken
Planarkitekt
0120-833 80
mari.solbrekken@atvidaberg.se

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se