Genomförande/byggnation

Inom kommunen där din fastighet ligger finns det många kunniga personer som du kan ha stor nytta av. Boka en tid för ett personligt möte tidigt i ditt projekt, så att du inte ägnar tid och kraft åt att planera något som kanske strider mot de bestämmelser som gäller för den fastigheten.

Ansträng dig att göra dina frågor tydliga, och nöj dig inte med bara ett ”ja” eller ”nej” och var gärna i kontinuerlig kontakt med oss på byggkontoret och samhällsbyggnadsförvaltningen så kan vi hjälpa till.

Boverkets guide för bygglov och byggprocessen.

Innan genomförandet/byggnationen

Här följer ett antal aktiviteter som vanligtvis genomförs i början av genomförandet/byggnationen.

       Kommunen

 • Lantmäteriet upprättar en förrättningskarta.
 • Byggkontoret granskar bygglovet, beslutar i nämnd eller enligt delegation.
 • Håller ett tekniskt samråd, antar kontrollplanen, utfärdar ett startbesked.
 • Samhällsbyggnadsförvaltningen lämnar anvisningar för utbyggnad av gator och ledningar:

       Byggherren

 • Slutför detaljprojekteringen för att färdigställa bygghandlingar och beskrivningar
 • Utser Arbetsmiljösamordnare för utförandet (Bas-U)


Under genomförandet/byggnationen

Här följer ett antal aktiviteter som vanligtvis utförs under genomförandet/byggnationen:

       Kommunen

 • Byggkontoret utför minst ett arbetsplatsbesök under byggtiden.
 • Håller slutsamråd på plats.
 • Beslutar om slutbesked.

       Byggherren

 • Bör utföra en slutbesiktning (entreprenadbesiktning)
 • Skickar in begäran om slutbesked.
 • Får inte ta bygganden i bruk innan slutbesked erhållits.
Publicerad av: Ellen Rudholm   
Senast ändrad: 2018-01-17

Kontakt

Johan Älvedal
Verksamhetschef byggkontoret
0120-831 14
bygglovskontoret@atvidaberg.se

Johan Gustafsson
Verksamhetschef gata och park
0120-831 83 gatapark@atvidaberg.se

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se