Åtvidabergs kommun

Finansiering

Boverket erbjuder stöd för byggnation av bostäder. Syftet är att fler bostäder byggs, i synnerhet sådana bostäder som det kan vara svårt att få ekonomisk lönsamhet i annars.

Kreditgaranti


Boverket erbjuder en statlig lånegaranti som ska underlätta för byggherrar att finansiera ny- eller ombyggnation via banklån. Garantin ger ett skydd mot kreditförluster och minskar därför behovet av topplån eller egen kapitalinsats för den som vill bygga. Avtalet skrivs mellan banken och Boverket men för byggherren finns all anledning att undersöka kreditgarantins möjligheter inför ett byggprojekt. Kreditgarantier kan lämnas för lån för upp till 90 procent av marknadsvärdet. 

Boverket gör en värdering av den fastighet som ska byggas i varje enskilt ärende. I värderingen vägs parametrar som region, läge på orten, vilka säkerheter som finns och över hur lång tid projektet sträcker sig. Boverket kan göra en preliminär bedömning av möjligheterna till kreditgaranti redan innan ett byggprojekt startas. Förhandsbeskedet kan vara bra att ha med i de inledande diskussionerna mellan bank och byggherre. Boverket eftersträvar en snabb handläggningstid och försöker lämna ett svar om möjligheterna till kreditgaranti inom 1-3 veckor.

Länkar
Läs mer om Kreditgarantin på Boverkets hemsida

Investeringsstöd till hyresbostäder


Från och med den 1 januari 2017 tilldelar Boverket ett långsiktigt investeringsstöd för att främja byggandet av nya hyresbostäder. Stöd kan lämnas för byggande av hyresbostäder i områden med befolkningstillväxt och bostadsbrist samt för byggande av studentbostäder. Stöd kan även lämnas för bostäder i kommuner som inte har befolkningstillväxt om det finns brist på en viss typ av bostäder och behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.

Stöd kan ges för nybyggnad, tillbyggnad eller ombyggnad av bostäder i flerbostadshus och småhus så länge upplåtelseformen är hyresrätt. Lägenheten måste förmedlas via transparenta principer och hyresvärden får endast ställa rimliga krav på den bostadssökandes ekonomi.

Lägenhetens bostadsyta bestämmer hur stort stödbelopp som lämnas ut. Små lägenheter (<35 kvm) ger det högsta stödbeloppet. För Åtvidabergs kommun uppgår stödet maximalt till 3 800 kr/m² boarea. Sammanlagt har regeringen avsatt 2,7 miljarder kronor för stödet i budget 2017, därefter 3,2 miljarder årligen 2018-2020.

Länkar
Läs mer om Investeringsstöd till hyresbostäder på Boverkets hemsida

Läs mer om Investeringsstödet till hyresbostäder på Länsstyrelsens hemsida

Stöd till bostäder för äldre


Boverket tilldelar stöd för ny- eller ombyggnad av särskilda boendeformer för äldre. Stödet syftar till att öka antalet bostäder för äldre och öka möjligheterna till gemenskap och trygghet för äldre. Du kan ansöka för projekt som påbörjats den 1 januari 2016 eller senare. Regeringen har avsatt 300 miljoner kronor för stödet i budget 2017, därefter 400 miljoner årligen 2018–2020.

Länkar
Läs mer om Stöd till bostäder för äldre på Boverkets hemsida

Läs mer om Stöd till bostäder för äldre på Länsstyrelsens hemsida

Relaterad information


Dokument:
Ansökan om Förhandsbesked kreditgaranti (pdf)

Ansökningsblankett Investeringsstöd för hyresbostäder (pdf)PDF 

Ansökningsblankett Stöd till bostäder för äldre (pdf)PDF

Publicerad av: Anna Karlin   
Senast ändrad: 2017-02-08
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se