Bygglov

Det är viktigt att alla parter har kunskaper om de detaljplaner, gestaltningsprogram där sådant finns, och eventuellt andra förutsättningar som gäller. Eventuella avvikelser från detaljplanen ska kommuniceras i god tid. Det är endast i undantagsfall som mindre avvikelser från detaljplanen medges när bygglov beviljas. Samhällsbyggnadsförvaltningen och byggkontoret ska vara behjälpliga och byggherren ska se till att allt material och all dokumentation är klart innan bygglov söks enligt PBL 9 kap. Ansökan ska komma in till byggkontoret i god tid.

Prövning

Bygglovet prövas enligt plan- och bygglagen, som anger vilka krav som ställs på byggnader och vilka förutsättningar som gäller för lov, samt utifrån vad som är angivet i respektive detaljplan. Det är även viktigt att följa intentionerna i detaljplanen. 

Bra redovisning sparar tid

Att handlägga ett stort och komplext bygglov tar tid. Kvalitet på handlingar är viktig och kan underlätta och spara tid vid granskningen. Det underlättar granskningen om utemiljöns gestaltning redovisas på ett bra sätt och med tillräcklig detaljeringsgrad så att det framgår att byggnationen är anpassad till platsen och att naturförutsättningar på tomten tas tillvara.

Hållbarhet

För att vi ska bygga hållbart som tilltalar många är det bra om projektet har en förhållandevis hög ambitionsnivå utifrån dess förutsättningar. Tänk på helhet och detalj, variation och harmoni, proportioner, materialverkan och konstnärlig utsmyckning. Det kan underlätta förståelsen för projektet om det finns en beskrivning från arkitekten.

Innan bygglov/projektering

Här följer ett antal aktiviteter som vanligen genomförs innan bygglov/projektering kan lämnas.

       Kommunen

 • Byggkontoret informerar om bygglovsprocessen och ungefärlig tidplan
 • Informerar om vilka krav som kommer att ställas och vad som är viktigast att tänka på utifrån detaljplanen och planens intentioner
 • Informerar om vilka handlingar som behövs för hantering av lov (hjälp kan fås från e-tjänst)

       Byggherren

 • Färdigställer handlingar för bygglov
 • Bevakar och ser till att fastighetsbildning blir färdigställd
 • Lämnar in bygglovsansökan, vilket kan ske digitalt
 • Utser Kontrollansvarig enligt PBL

Tillsammans

 • Det är viktigt att ansökan följer detaljplanen och är komplett samt med rätt kvalitet för att den ska kunna hanteras. Kontakta gärna byggkontoret för att avgöra om ansökan är fullständig

Under bygglov/projektering

Boverkets information om handläggning.

Här följer ett antal aktiviteter som vanligtvis utförs under bygglov/projektering.

       Kommunen

 • Byggkontoret granskar ansökan genom att kontrollera att den stämmer överens med detaljplanens bestämmelser och planbeskrivningen
 • Underrättar grannar/sakägare och kontrollerar behov av eventuella remisser.
 • Granskar byggnadsutformning och gör en bedömning om förslaget är estetiskt tilltalande och anpassat till sin omgivning
 • Granskar byggnadens placering/utformning med hänsyn till hälsokrav, byggnadens höjdsättning i förhållande till mark och omgivande byggnader, tomtlutning/markavvattning
 • Granskar behov av parkeringsplatser (handikapparkering) och om det finns plats för utevistelse/lek
 • Granskar tillgängligheten till och i byggnaden

       Byggherren

 • Färdigställer förutsättningar och handlingar för projektet
 • Upprättar avtal om anslutningar av media, fjärrvärme, el, vatten och avlopp, bredband, telefoni och tv Förslagsvis:
 • Justerar och färdigställer produktionsbudget
 • Påbörjar marknadsföring/färdigställer för försäljning
 • Beslutar om start av försäljning

 

 

 

 

 

 

 

Tillsammans

 • Att ha bra dialog mellan byggherre och byggkontoret/kommunen samt lantmäteriet är viktigt

Beslut om bygglov

Boverkets information om startbesked.

När beslutet om bygglov är klart är det viktigt att tänka på vad beslutet innebär för genomförandet, vilka villkor som ska uppfyllas för att genomförandeskedet ska kunna påbörjas.

Beslutet om bygglov vinner laga kraft 4 veckor från det att kungörelsen meddelats. Tänk på att det krävs startbesked för att börja bygga.

       Kommunen

 • Byggkontoret beslutar att bevilja bygglov
 • Informerar om nästa skede, genomförandeskedet, och kommunens krav

       Byggherren

 • Färdigställer för byggstart

 

Publicerad av: Ellen Rudholm   
Senast ändrad: 2017-11-16

Kontakt

Johan Älvedal
Verksamhetschef byggkontoret
0120-831 14
bygglovskontoret@atvidaberg.se

Länkar

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se