Så här ansluter du dig

Byalagsmodell kommunal utbyggnad

När stamnätet av bredband är klart kan boende och fastigheter i närheten ansluta sig. Detta görs med hjälp av något som heter Byalagsmodellen. Det innebär att boende går samman i så kallade byalag, och själva ombesörjer grävning för nedläggning av tomkanalisation mellan stamnätet och de boendes egna fastigheter. I denna kanalisation kan sedan blåsas fiber fram till fastigheten. Fastighetsägaren tar hål på sin fastighet genom vilket senare svetsare drar fibern, samt monterar fiberdosa inomhus på en av fastighetsägaren själv anvisad plats.

Kommunen, som äger hela nätet, tillhandahåller material för förbindelsen och övervakar att installationen genomförs på rätt sätt. Plats för material för avhämtning meddelas till anslutande fastighetsägare.

Byalagsmodell med statligt stöd

Här följer kommunen Jordbruksverkets upprättade ramverk. Det finns möjlighet till bidrag för byalag i samband med anslutning till bredband.

Se Jordbruksverkets webbplats - Stöd till bredbandsutbyggnad.

Frågor om bidraget besvaras av Länsstyrelsen Östergötlands kontaktpersoner:
Mikael Sleman, 070-572 30 24

Så här gör du

Här finns en instruktion för hur du som fastighetsägare kan ansluta din fastighet till bredband. Anvisningen innehåller kontaktuppgifter vid utsättning, anvisningar vid grävning såsom djup och återfyllnad samt anvisningar vid håltagning av den egna fastigheten:
Anvisning gällande markarbeten och bredbandsanslutningPDF

Du behöver också skriva ut och fylla i dessa två dokument alternativt hämta dem i kommunhusets reception:
Intresseanmälan fiberanslutningPDF
MarkupplåtelseavtalPDF

Avtal rörande bredbandsutbyggnad skickas till:
Kommunalförbundet ITSAM
Att. Kevin Gibbs 
Storgatan 36 A
590 36 Kisa

Du kan även lämna blanketterna i kommunhusets reception.

Publicerad av: Ellen Rudholm   
Senast ändrad: 2017-11-24

Kontakt

Frågor om utbyggnad och pågående grävningar

0120-830 30
fiber@atvidaberg.se

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se