Frågor och svar?

Fråga: Varför ska du ansluta dig?

Svar: Tre skäl att ansluta sig:

  • Valfrihet och öppenhet. Med kommunalt nät väljer du själv vilka tjänsteleverantörer som du vill sluta avtal med och hur länge. Åtvidabergs kommunala bredbandsnät har idag flera olika tjänsteleverantörer att välja mellan, där du får tillgång till hela utbudet till bästa prestanda och pris. Det är väldigt enkelt att byta tjänsteleverantör om du inte är nöjd eller vill avsluta ett abonnemang.

  • Säkerhet och trygghet. En fiberanslutning till Åtvidabergs kommunala bredbandsnät ger dig prestanda som i princip är obegränsad. Du investerar i en framtidssäker lösning med en hög och utbyggnadsbar kapacitet, leveranssäkerhet och hög valfrihet. Åtvidabergs kommunägda infrastruktur kommer till nytta både för enskilda och näringslivet.

  • Ökad effektivitet och nya möjligheter. Snabba förbindelser med omvärlden är en framgångsfaktor. Via Åtvidabergs kommunala bredbandsnät kan du också utveckla dina egna affärsmöjligheter. Kanske har du en tjänst som du vill leverera?

Fråga: Hur beställer jag?

Svar: Du beställer en anslutning av din fastighet på ett för dig smidigt sätt. Ange på beställningsblanketten under ’Område’ var du bor, se områdesindelningskarta. Välj ett av följande alternativ:

  • Ifyllbar PDF på hemsidan. Skriv ut och skriv under.
  • Skriv ut blanketten från hemsidan och fyll i den för hand.
  • Hämta redan utskriven blankett i kommunhuset. Fyll i den hemma i lugn och ro.

Posta blanketten till:
Kommunalförbundet ITSAM
Storgatan 36A
590 36 Kisa

Du kan även lämna blanketten i kommunhusets reception.

Fråga: Vad kostar en anslutning?

Svar: Kostnad för en anslutning till stadsnätet är 13 995 kr inkl grävning ända fram till vägg och inkl håltagning för fibern. Om man själv önskar genomföra grävningen på sin egen tomt samt håltagning i fastighet så drar vi av 2 000 kr. Kostnad för anslutning till stadsnätet om man själv gräver på sin egen toms är alltså 11 995 kr.

Fråga: Finns det möjlighet till delbetalning?

Svar: Ja. Kontakta din lokala bank. De har en lösning med tanke på din anslutningskostnad.

Fråga: Vem äger nätet?

Svar: Åtvidabergs kommun

Fråga: Vad är ett stadsnät?

Svar: Ett stadsnät är ett bredbandsnät som är lokalt etablerat, vanligen inom en kommun. Övervägande byggs stadsnäten baserat på fiberoptik, dvs. infrastruktur för bredband med mycket hög kapacitet och lång livslängd.

Stadsnäten är i regel så kallade öppna nät, vilket innebär att olika marknadsaktörer kan använda stadsnäten på konkurrensneutrala villkor. Det har skapat helt nya förutsättningar för utbyggnad i glesbygd och skapat möjligheter för nya aktörer att etableras sig via stadsnäten. Detta gör Sverige unikt!

Fråga: Vad är ett öppet nät?

Svar: Det är nästa nivå av bredband som finns tillgängligt för alla. Det levererar snabb Internet, bredbands-tv och telefoni. Det är en ny utveckling av digitala tjänster som företag och hushåll efterfrågar.

I det öppna nätet är det ingen operatör eller nätägare som bestämmer vad du ska få tillgång till. Här råder fri konkurrens och alla tjänsteleverantörer konkurrerar på lika villkor. Du har full valfrihet att välja de tjänster du vill ha utan att bli låst. Du har t.ex. tillgång till många olika Internettjänster från ett flertal leverantörer och kan byta när du vill. Utbudet och valfriheten blir större i ett öppet nät. Pakettjänster med Internet Telefoni och TV kommer finnas redan från start.

Fråga: Vad är ett slutet nät?

Svar: Ett slutet nät driftas av en och samma tjänsteleverantör vilket medför att du som kund inte har någon valfrihet att välja någon annan tjänsteleverantör. En del alternativa tjänster finns men det är på operatörens villkor och fastigheten är låst till leverantören.

Fråga: Vad är ett kommunnät?

Svar: Kommunnätet är ett bredbandsnät som är lokalt etablerat inom en kommun. Det byggs övervägande baserat på fiberoptik, det vill säga infrastruktur för bredband med mycket hög kapacitet och lång livslängd. Majoriteten av Sveriges kommuner har ett lokalt kommunnät eller stadsnät.

Kommunnäten i Sverige har de senaste 20 åren genom lokala investeringar starkt bidragit till en fiberutbyggnad och utvecklingen av informationssamhället. Sedan ”byggstart” ,det vill säga före år 2000, har kommunnäten investerat nästan 26 miljarder kronor i bredbandsnät. Kommunnäten har lagt grunden för en konkurrens på infrastruktur- och tjänstenivå som egentligen inte finns på någon annan internationell marknad.

Mycket tack vare kommunnäten har Sverige idag Europas fibertätaste bredband. I jämförelse med andra länder har Sverige en högre grad bredband som klarar framtidens högt ställda krav på kapacitet och kvalitet.

Kommunnäten ingår i marknaden för elektronisk kommunikation som kännetecknas av snabb utveckling, ständigt ökande behov och nya möjligheter.

Fråga: Om jag bara vill ansluta min fastighet, men inte beställa tjänster – går det?

Svar: Ja. Inga löpande kostnader så länge anslutning inte har aktiverats.

Fråga: Hur beställer jag tjänster?

Svar: Det gör du enklast genom portalen, atvidaberg.itux.se

Fråga: Vad kan jag använda fibern till?

Svar: Tjänsteleverantörer kan genom fibern förse er med tjänster som internet, TV och telefoni.

Fråga: Är fiber verkligen bättre än trådlöst, satellit och koppar?

Svar: Ja. Se vidare förklaring under ’Teknikskifte’.

Fråga: Varför ska jag passa på nu – kan jag inte vänta?

Svar: Så länge projektet pågår gäller anslutningskostnad enligt beslut. Projektet genomförs så kostnadseffektivt som möjligt. Det innebär att vi etablerar i projektet och genomför anslutningar till fastighetsägare som har beställt. Resterande fastigheter förbereder vi anslutning för. Detta innebär att när vi senare, efter projektets slut, måste etablera igen för enbart en eller några fastigheter gör vi detta samlat och till ett högre verkligt pris. Så passa på under projektet att ansluta – och därmed också åstadkomma en värdehöjning av din fastighet. Billigare än så här blir det inte.

Fråga: Har man möjlighet att lyfta ROT och RUT på anslutningavgiften?

Svar: Pågrund av att anslutningsavgiften i projekten är subventionerad av kommunen har man inte rätt till ytterligare en skattesubvention, se svar från Skatteverket nedan.

  1. Köper en privatperson husarbete till marknadsmässigt pris av ett kommunalägt bolag så ger det rätt till skattereduktion. Detta under förutsättning att övriga kriterier för rätt till skattereduktion är uppfyllda.
  2. I de fall kommunen endast har agerat mellanman mellan fristående entreprenörer som utfört husarbetet och kommuninvånare, dvs. kommunen har stått som samordnare och vidarefakturerat kostnaderna för installation, bör denna hantering godtas och skattereduktion medges förutsatt att kommunen inte har betalat en del av den fristående entreprenörens faktura. I dessa fall kan man inte hävda att kommunen har lämnat ett sådant bidrag eller ekonomiskt stöd som avses i 67 kap. 13 c § IL.
  3. Det är Skatteverkets uppfattning att skattereduktion inte kan medges i de fall en person köpt husarbete direkt av kommunen och där arbetet utförts av kommunens egna anställda.

Sammanfattningsvis: I de fall då arbetet utförts av en underentreprenör, då kommunen enbart agerat mellanhand, kan inte skattereduktion beviljas då kommunen betalat del av fakturan till köparen. Detta ses då som en subvention vilket inte kan godtas, se 67 kap. 13 c § IL.

Med vänlig hälsning,
Erdinc Kirik
Skattehandläggare"

Publicerad av: Ellen Rudholm   
Senast ändrad: 2017-11-24
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se