Bredband - Fiber för framtidens kommunikation

INFORMATIONEN UPPDATERAS RULLANDE UNDER PROJEKTET


Så här ansluter du dig
Följ LÄNKEN

Vad kostar det?
Anslutningsavgiften har beslutats att under pågående projekt uppgå till:
Enfamiljshus
11 995 kr inkl moms, egengrävning och håltagning utför du själv
13 995 kr inkl moms, inkl grävning och håltagning


Flerfamiljshus och företag
När projektet är avslutat kommer fortfarande möjligheten att ansluta sig att finnas, dock kommer anslutningsavgiften då att motsvara verklig kostnad.

Beställning
Skriv ut din beställningsblankett genom att klicka på nedanstående länk, fyll i den och lämna in beställningsblanketten vid receptionen på kommunkontoret och kvittera ut din egen fiberskylt där.

Beställning fiberanslutningPDF

Din beställning blir bindande vid kundbesök, avtalet kan annulleras reglerna för detta och kostnader knuten till denna åtgärd är: 

Om en kund avbryter sin beställning före kundbesöket är det ingen kostnad.

Om en kund annullerar sin bindande beställning kostar det 3.500kr inkl moms samt vi gör en endast en vanlig förberedande insats till tomtgräns.

Se vidare information under Så här ansluter du dig.

Efter beställning/intresseanmälan kommer en fiberskylt att placeras i din trädgård, om du inte redan har kvitterat ut en. Detta för att hjälpa våra underentreprenörer vid grävning samt att informera dina grannar om att det är dags att göra ett val gällande fiber. Om du inte vill ha en fiberskylt i din trädgård, gör en sådan notering på beställningsblanketten.

Bredbandsutbyggnad i Åtvidabergs kommun 2015-2017

Åtvidabergs kommun förbereder för bredbandsutbyggnad, tätort och har under 2015 påbörjat grävning för fiber. Syftet med fibersattsningen är att du som medborgare på ett framtidssäkrat sätt ska få tillgång till modern och snabb kommunikation. Med fiber till fastigheten har du säkrat möjligheten för hela hushållet att kunna ta till sig befintliga och kommande samhällstjänster, information och teknik.

Kommunen har tagit beslut om stamnätssträckor.Till dessa stamnät kommer accessnät (områdesnät) att anslutas. Information om påbörjade och kommande projekt, anslutning, avgifter och hur du gör vid intresse och beställning kommer att redovisas här på hemsidan. Mer information kommer inom kort.

Uppgifterna kan skilja sig åt beroende på om du bor i tätorten eller landsbygden och i eget hus, hyr lägenhet eller är fastighetsägare. Därför har vi delat upp den detaljerade informationen i tätort/landsbygd för att göra det enklare. Du hittar de olika flikarna i menyn till vänster eller under Intresseområde i högersplaten. Likaså hittar du svar på de vanligaste frågorna (FAQ).

Stadsnät
Ett stadsnät är ett bredbandsnät som är lokalt etablerat, vanligen inom en kommun. Övervägande byggs stadsnäten baserat på fiberoptik, dvs. infrastruktur för bredband med mycket hög kapacitet och lång livslängd.

Stadsnäten är i regel så kallade öppna nät, vilket innebär att olika marknadsaktörer kan använda stadsnäten på konkurrensneutrala villkor. Det har skapat helt nya förutsättningar för utbyggnad i glesbygd och skapat möjligheter för nya aktörer att etableras sig via stadsnäten. Detta gör Sverige unikt!

Vad är ett öppet nät?
Det är nästa nivå av bredband som finns tillgängligt för alla. Det levererar snabb Internet, bredbands-tv och telefoni. Det är en ny utveckling av digitala tjänster som företag och hushåll efterfrågar.

I det öppna nätet är det ingen operatör eller nätägare som bestämmer vad du ska få tillgång till. Här råder fri konkurrens och alla tjänsteleverantörer konkurrerar på lika villkor. Du har full valfrihet att välja de tjänster du vill ha utan att bli låst. Du har t.ex. tillgång till många olika Internettjänster från ett flertal leverantörer och kan byta när du vill. Utbudet och valfriheten blir större i ett öppet nät. Pakettjänster med Internet Telefoni och TV kommer finnas redan från start.

Vad är ett slutet nät?
Ett slutet nät driftas av en och samma tjänsteleverantör vilket medför att du som kund inte har någon valfrihet att välja någon annan tjänsteleverantör. En del alternativa tjänster finns men det är på operatörens villkor och fastigheten är låst till leverantören.

Vad är ett kommunnät?

Kommunnätet är ett bredbandsnät som är lokalt etablerat inom en kommun. Det byggs övervägande baserat på fiberoptik, det vill säga infrastruktur för bredband med mycket hög kapacitet och lång livslängd. Majoriteten av Sveriges kommuner har ett lokalt kommunnät eller stadsnät.

Kommunnäten i Sverige har de senaste 20 åren genom lokala investeringar starkt bidragit till en fiberutbyggnad och utvecklingen av informationssamhället. Sedan ”byggstart” ,det vill säga före år 2000, har kommunnäten investerat nästan 26 miljarder kronor i bredbandsnät. Kommunnäten har lagt grunden för en konkurrens på infrastruktur- och tjänstenivå som egentligen inte finns på någon annan internationell marknad.

Mycket tack vare kommunnäten har Sverige idag Europas fibertätaste bredband. I jämförelse med andra länder har Sverige en högre grad bredband som klarar framtidens högt ställda krav på kapacitet och kvalitet.

Kommunnäten ingår i marknaden för elektronisk kommunikation som kännetecknas av snabb utveckling, ständigt ökande behov och nya möjligheter.

Varför ska du ansluta dig?

Tre skäl att ansluta sig:

  • Valfrihet och öppenhet. Med kommunalt nät väljer du själv vilka tjänsteleverantörer som du vill sluta avtal med och hur länge. Åtvidabergs kommunala bredbandsnät har idag flera olika tjänsteleverantörer att välja mellan, där du får tillgång till hela utbudet till bästa prestanda och pris. Det är väldigt enkelt att byta tjänsteleverantör om du inte är nöjd eller vill avsluta ett abonnemang.

  • Säkerhet och trygghet. En fiberanslutning till Åtvidabergs kommunala bredbandsnät ger dig prestanda som i princip är obegränsad. Du investerar i en framtidssäker lösning med en hög och utbyggnadsbar kapacitet, leveranssäkerhet och hög valfrihet. Åtvidabergs kommunägda infrastruktur kommer till nytta både för enskilda och näringslivet.

  • Ökad effektivitet och nya möjligheter. Snabba förbindelser med omvärlden är en framgångsfaktor. Via Åtvidabergs kommunala bredbandsnät kan du också utveckla dina egna affärsmöjligheter. Kanske har du en tjänst som du vill leverera?
Publicerad av: Ellen Rudholm   
Senast ändrad: 2017-09-15

Kontakt

Frågor om utbyggnad och pågående grävningar

0120-830 30
fiber@atvidaberg.se

Blanketter och avtal rörande anslutning i tätort skickas till:
Kommunalförbundet ITSAM Storgatan 36 A 590 36 KISA

Bredbandstjänster och anslutning
Åtvidabergsportalen

Intresseområde

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se