Skolskjutsregler för Åtvidabergs kommun

Skolskjutsar anordnas av samhället om detta behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder hos en elev eller någon annan särskild omständighet.

Organiseringen sker varje år utifrån det aktuella elevunderlaget. Vid planeringen tas hänsyn till trafiksäkerhet, transporttider och beläggning i använda fordon.

Ansvarsfördelning
Ansvaret för elevernas transport till skolan fördelas så här: Vårdnadshavaren har ansvaret för eleven till dess att eleven klivit på fordonet. Chauffören har ansvaret under resan och har skyldighet att se till att eleverna har bälte på. När eleverna klivit av vid skolan övertas ansvaret av skolan.

Regler för skolskjuts
Skolskjuts är av kommunen anordnad resa mellan hemmet och skolan i anslutning till skoldagens början och slut för elever i förskoleklass, grund- och särskola.

I möjligaste mån utnyttjas linjetrafiken som skolskjuts ända från det att barnet börjar förskoleklassen, om trafiksäkerheten inte bedöms som dålig. Först i andra hand ordnas särskild transport.

Skolskjutsberättigad elev är den elev som har ett längre avstånd mellan hemmet och av kommunen anvisad skola än de fastställda skjutsgränserna. Vid val av annan skola förfaller rätten till skolskjuts. Vid växelvis boende kan skjuts beviljas om båda adresserna ligger inom Åtvidabergs kommun och i övrigt uppfyller villkoren för skolskjuts. I annat fall har eleven endast rätt till skjuts från folkbokföringsadressen.

Skjutsgränser

Gångavstånd

Elever är skolskjutsberättigade om

Ett gångavstånd till hållplats måste

avståndet mellan hemmet och skolan

accepteras enligt nedanstående:

överstiger följande gränser:

 

 

 

förskoleklass, år 1-3: 3 km

från förskoleklass upp till skolår 6: 2 km

skolår 4-6: 4 km

skolår 7-9: 3 km

skolår 7-9: 5 km

 


Gymnasieelever som kan utnyttja linjetrafiken har rätt till ett färdbevis om avståndet mellan hemmet och skolan överstiger 6 km. För gymnasieelever som har längre än 4 km till hållplats finns ett bidrag för anslutningsresa. För gymnasieelever som har rätt att få ett färdbevis men saknar möjlighet att resa med kollektivtrafiken ordnas skolskjuts. Kan inte heller skolskjuts ordnas finns ett bidrag för enskild resa.

För mer information om ersättningsnivåer kontakta kommunens gymnasieskola Bildningscentrun Facetten.

Skolskjutselever till centralorten hänvisas vanligtvis till Centralskolan och Alléskolan. Väntetider vid skoldagens början och slut ska om det är möjligt understiga 20 minuter. När längre väntetid förekommer erbjuds för barn 6-12 år kostnadsfri skolbarnsomsorg under väntetiden.

Skolskjutsplanering sker i samråd med entreprenören för att bästa möjliga trafiksäkerhet skall uppnås. Undantag från avståndsgränserna kan ske om trafiksäkerheten bedöms som dålig.

Senaste datum för revidering av skolskjutsregler 2015-10-28.

Publicerad av: Ellen Rudholm   
Senast ändrad: 2017-11-07

Kontakt

Kristina Andersson
Skolskjutssamordnare
0120-833 04
kristina.andersson@atvidaberg.se

E-tjänst

Folder skolskjuts

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se