Styrdokument och organisation

Fritidshemmet regleras av nationella styrdokument bl.a: Skollagen, Läroplanen (Lgr 11), Förordning 1997:702 om kvalitetsredovisning, Lagen 2006:67 om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling, Allmänna råd från skolverket - Kvalité i fritidshem. Du hittar alla dessa på Skolverkets hemsida.

Fritidshemmet styrs också av de lokala kommunala målen där det övergripande målet "sju nycklar för framgång"  kombineras med de nationella målen.

Vi som personal har till uppgift att främja samverkan mellan fritidshemmet och vårdnadshavare vilket är av mycket stor betydelse för varje enskilt barns utveckling.

Personalen samarbetar med förskola, förskoleklass och skola för att skapa kontinuitet och för att underlätta övergångar mellan olika verksamhetsformer.
Fritidshemspersonal och skolpersonal samarbetar om barnen. Arbetslagen på fritidshemmet bildas utifrån varje personals ansvarsområde. Arbetslagen har ansvar för helhetssynen, för barnens hela vistelse i olika verksamhetsformer.
 
Verksamhetens organisation på fritidshemmet bygger på en F1 grupp och en 2-5 grupp där barnen har sin hemvist. Detta för att skapa gruppkänsla och trygghet. I dessa grupper har vi samlingar och information, här blir alla hörda och sedda.

I verksamheten jobbar vi i tre stora ämnesområden:

  • Rörelse
  • Skapande
  • Musik/drama

Innehållet styrs av årstiderna och barnens intresseområden samt deras egna önskemål. För övrigt lägger vi stor vikt vid att stödja barnens sociala och emotionella utveckling i den så kallade fria leken som har stort utrymme i verksamheten.

Publicerad av: Ellen Rudholm   
Senast ändrad: 2017-05-23

Kontakt

Rektor
Annika Görefält
0120 835 25

Expedition   
Emma Sandström 
0120-835 27
fax 0120 - 835 24
emma.sandstrom@atvidaberg.se

Grebo fritidshem
grebo.fritidshem@atvidaberg.se
0120-835 28
SMS: 0702-536 711

Adress Fritidshem
Grebo skola Fritidshem
585 95 Linköping

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se