Avgifter inom förskola och fritidshem

Avgift tas ut under 12 månader/år.

Taxa:

Förskoleverksamhet

 

 

Barn 1

3 % av inkomsten

dock högst 1 382 kr per månad

Barn 2

2 % av inkomsten

dock högst 922 kr per månad

Barn 3

1 % av inkomsten

dock högst 461 kr per månad

Barn 4

ingen avgift

 

Fr.o.m. 1 september det år barnet fyller 3 år t o m 31 maj det år barnet
fyller 6 år, betalas 70 % av ovanstående taxa, förutom perioden 1 juni — 31 augusti, respektive år, då full taxa erläggs.

För barn placerade enligt Skollagen 8 kap. 7§ (barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd) medges avgiftsbefrielse för 15 timmar per vecka i vistelsetid.

För barn placerade enligt Skollagen 8 kap. 7§, men med en vistelsetid överstigande 15 timmar per vecka erläggs avgift enligt ordinarie taxa, reducerat med 3/8.

Skolbarnsomsorg (fritidshem)

 

 

Barn 1

2 % av inkomsten

dock högst 922 kr per månad

Barn 2

1 % av inkomsten

dock högst 461 kr per månad

Barn 3

1 % av inkomsten

dock högst 461 kr per månad

Barn 4

ingen avgift

 

 

Den högsta avgiften ska betalas för det yngsta barnet i respektive familj, det vill säga det yngsta barnet räknas som det första barnet (barn 1). Den närmast lägre avgiften betalas för det närmast äldre barnet (barn 2) etc. Från det fjärde barnet (barn 4) betalas ingen avgift.

Exempel: En familj med tre barn varav det yngsta går i förskola och de två äldre i fritidshem. Förutsatt att familjen når upp till taket för maxtaxan kommer den att betala 1.382 kr + 461 kr + 461 kr = 2 304 kr/månad. Vid lägre inkomster i familjen träder procentsatserna in dvs. 3 + 1 + 1 = 5 % av inkomsten. Om familjen får ytterligare ett barn räknas det som barn 1 och det äldsta som barn 4, vilket då blir avgiftsbefriat oavsett verksamhetsform.
 
För barn placerade enligt skollagen kap 14, § 5, debiteras avgift enligt ordinarie taxa.
 
För barn placerade enligt skollagen kap 14, § 6 (barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd) medges avgifts-befrielse för 10 timmar per vecka i vistelsetid.
 
För barn placerade enligt skollagen kap 14 § 6, men med en vistelsetid överstigande 10 tim/vecka erläggs avgift enligt ordinarie taxa, reducerat med 3/8.
 
Ingen avgift tas ut för barn som endast behöver fritidshemsplats i väntan på skolskjuts.

Publicerad av: Ellen Rudholm   
Senast ändrad: 2017-12-22
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se