Regler och taxa

Ansökan om plats

Ansökan bör göras senast fyra månader innan önskad tillträdesdag. För ansökan om plats se E-tjänst för barnomsorg.

Fördelning av platser

Upptagningsområdena är Björsäter, Grebo, Falerum och Åtvidabergs tätort. Inom upptagningsområdet placeras barnen enligt följande:
 
• Barn 1-5 år på förskola.
• Barn från 6 år till vårterminen det året barnet fyller 13 år på fritidshem.
 
Hänsyn tas till önskemål angående placering vid viss förskola/fritidshem, men kan ej garanteras.
 
Förälder får placeringserbjudande via e-tjänsten och detta ska besvaras inom 10 dagar. Om inte så sker, måste ny anmälan göras!
 
Efter besked om placering, innan barnet börjar nyttja sin plats, lämnas schema och inkomstuppgifter via E-tjänst för barnomsorg.
 
Tackar man nej till erbjuden plats, enligt de önskemål man uppgett i ansökan tas man bort ur kön. 

Tillfällig fritidshemsplats

För barn som enbart har behov av tillsyn vid lov och studiedagar eller vid andra enstaka tillfällen, dock längst en månad sammanhängande, finns möjlighet att ansöka om tillfällig placering inom fritidshemmet. Föräldrarna ansöker direkt hos rektor i det området där platsen önskas.

Övriga regler och rutiner

Öppettider
Förskola/fritidshem:  kl. 06.00 - 18.30.
Sammanslagning av verksamheter sker under perioder av låg beläggning (till exempel under sommar- och julperioder). 

Inskolning

Kontakt tas med förskolan för information om inskolning.

När förskole- eller fritidshemsplats får nyttjas

Barnet måste ha fyllt ett år innan det tillträder sin plats. Förskoleverksamhet och fritidshemsverksamheten är i första hand till för barnets skull - dess eget behov, dess omsorg och lärande - samt för att bidra till att föräldrar kan förvärvsarbeta eller studera. Rektor eller förskolechef fattar beslut angående omsorg för barnets eget behov. Tidsmässigt erbjuds omsorg endast motsvarande vårdnadshavarnas arbetstid eller studietid samt restid. För skolskjutsbarn erbjuds fritidshem vid eventuell väntetid på skolskjuts. Vid arbetslöshet och föräldraledighet gäller följande:

Arbetslöshet

Vid arbetslöshet är förälder skyldig att anmäla detta. För barn 1-5 år vars föräldrar är arbetslösa tillhandahålls plats 15 timmar i veckan. Rektor eller förskolechef beslutar om förläggning av tiden. 

Föräldraledighet

Vid föräldraledighet är förälder skyldig att anmäla detta. Förskoleverksamhet tillhandahålls barn 1-5 år vars föräldrar är föräldralediga enligt föräldraledighetslagen för vård av annat barn. Verksamheten omfattar 15 timmar per vecka. Rektor eller förskolechef beslutar om förläggning av tiden. 

Allmän förskola för 3-. 4- och 5-åringar

3-, 4- och 5-åringar erbjuds (fr.o.m. hösten det år de fyller 3 år) kostnadsfri allmän förskola tre timmar per dag under skolans terminstider. Rektor eller förskolechef beslutar om förläggning av tiden på dagen för de barn som inte har behov av tillsynstid förutom allmänna förskolan.

OBS! Vid behov av ökad tillsynstid på grund av arbete eller studier måste ny ansökan om placering inom förskolan göras.

Publicerad av: Ellen Rudholm   
Senast ändrad: 2017-03-10
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se